طراح

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیز جدید (پروفسور حسابی)

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیز جدید (پروفسور حسابی)

طراح

شاکری لیسانس کنترل - دانشگاه خراسان
designer2100@outlook.com
اینستاگرام:
designer2013.blogsky@
تلگرام:
Abolfazl_shakeri@کاری کنیم که کتابخانی یک امر رایج بشوداین کتاب را بخوانیداین کتاب را بخوانیداین کتاب را بخوانیداین کتاب را بخوانید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «stdlib» ثبت شده است

تبدیل رشته به عدد

برای تبدیل رشته به عدد مجموعه ای از توابع در stdlib.h (در بعضی کامپایلر ها cstdlib.h) تعریف شده که نحوه استفاده شان تقریبا یکسان است، یک پارامتر ورودی دریافت می کنند که همان رشته *char است و خروجی شان یک عدد که البته در هر کدام از این توابع نوع داده خروجی فرق می کند.

تابع ()atoi یک رشته را به عددی از نوع داده int تبدیل می کند که طبیعتا بدون اعشار خواهد بود، مثلا :

char a[] = "1234";
int i = atoi(a);

تابع ()atol یک رشته را به عددی از نوع داده long int تبدیل می کند که آن هم بدون اعشار خواهد بود، مثلا :

char a[] = "123456789";
long int i = atol(a);

تابع ()atof یک رشته را به عددی از نوع داده double تبدیل می کند که عددی اعشاری خواهد بود، مثلا :

char a[] = "1234.56";
double i = atof(a);

تابعی با نام ()strtol می تواند یک رشته را از مبنای عددی مشخصی به معادل عددی در مبنای 10 تبدیل کند،
مثلا یک رشته A3E که در مبنای 16 (هگزادسیمال) است را معادل عددی 2622 تبدیل کند.
پارامتر اول رشته مورد نظر است.
پارامتر دوم اختیاری است و می تواند انتهای رشته عددی را مشخص کند که غالبا با null یا 0 مشخص می شود.
پارامتر سوم مبنای عددی رشته است، مثلا 2 برای باینری (Binary) و 10 برای دسیمال (Decimal) و 8 برای اکتال (Octal) و ... 
خروجی این تابع یک عدد صحیح در مبنای long int است.


مثلا:

char a[] = "A3E";
long int i = strtol(a, 0, 16);

تابعی با نام ()strtod شبیه ()atof است، با این تفاوت که پارامتر اختیاری دوم می تواند انتهای رشته عددی
را مشخص کند که البته عموما با همان مقدار 0 نادیده گرفته می شود.

مثلا :

char a[] = "3.14159";
double i = strtod(a, 0);

تابعی هم با نام ()strtoul شبیه به ()strtol می باشد، فقط فرق شان در این است که strtoul اعداد را بدون علامت
مثبت و منفی (unsigned) محاسبه می کند، یعنی خروجی اش unsigned long int است.

مثلا :

char a[] = "1010011";
unsigned long int i = strtoul(a, 0, 2);